REGULAMIN SAFEKIDDO

§1 Definicje

 1. Aplikacja SafeKiddo – oprogramowanie na urządzenia mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfony, tablety), spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie, które może zostać pobrane przez Użytkownika ze sklepów z aplikacjami wskazanych przez Usługodawcę.
 2. Aplikacja Dziecka – Aplikacja SafeKiddo na urządzenia mobilne, zainstalowana na Urządzeniu Dziecka.
 3. Aplikacja Rodzica – Aplikacja Safekiddo na urządzenia mobilne używana przez osobę pełnoletnią posiadającą władzę rodzicielską nad osobą niepełnoletnią, wykorzystywana do zarządzania Kontem Użytkownika oraz Aplikacją Dziecka.
 4. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, utworzone po pierwszej rejestracji w Produkcie, dostępne po podaniu loginu i hasła. Konto Użytkownika zawiera dane osobowe wskazane przez Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi ich zmianę.
 5. Profil Dziecka – profil osoby niepełnoletniej utworzony i zarejestrowany przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika do zarządzania Aplikacją Dziecka.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Produktu.
 7. Produkt – dostępny drogą elektroniczną (poprzez Internet) produkt o nazwie SafeKiddo składający się z następujących elementów: Strony Internetowej, Aplikacji Dziecka i Aplikacji Rodzica, który umożliwia korzystanie z Usługi oferowanej i świadczonej elektronicznie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 8. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresami: www.safekiddo.com, safekiddo.com oraz my.safekiddo.com.
 9. Urządzenie Dziecka – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest Aplikacja Dziecka, przypisane do danego Profilu Dziecka utworzonego w Koncie Użytkownika.
 10. Urządzenie Rodzica – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest Aplikacja Rodzica, przypisane do danego Konta Użytkownika.
 11. Usługa – indywidualna usługa, która może być świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę  poprzez Produkt.
 12. Usługodawca – SafeKiddo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-777), Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742143, posiadająca NIP 7010449679, e-mail: contact@safekiddo.com.
 13. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała konto w Usłudze.
 14. Dziecko – niepełnoletnia osoba, która korzysta z Aplikacji Dziecka na Urządzeniu Dziecka, której rodzic lub prawny opiekun jest Użytkownikiem lub osoba pełnoletnia, która wyraziła zgodę na zainstalowanie Aplikacji Dziecka na swoim urządzeniu przez Użytkownika oraz na korzystanie z Usługi przez Użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki świadczenia usług dostępnych w ramach Produktu, w tym usług świadczonych poprzez Aplikację SafeKiddo i Stronę Internetową.
 2. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla użytkowników sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad osobami niepełnoletnimi.
 3. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania w Produkcie i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Po zakończeniu okresu próbnego, aby korzystać z usług dostępnych w ramach Produktu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty abonamentowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§3 Rejestracja i aktywacja Usługi

 1. Konto Użytkownika może zostać zarejestrowane na Stronie Internetowej, gdzie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię i ważny adres e-mail oraz ustalić hasło i kod PIN.
 2. Alternatywnie, Konto Użytkownika może zostać zrejestrowane poprzez Aplikację SafeKiddo (zarówno w systemie Android, iOS, HMS i Windows), gdzie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię i ważny adres e-mail oraz ustawić hasło i kod PIN.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją w jaki sposób potwierdzić rejestrację konta.
 4. W efekcie prawidłowej rejestracji Usługodawca utworzy Konto Użytkownika przypisane do adresu e-mail i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika powinno ono zostać skonfigurowane poprzez utworzenie Profilu Dziecka, tj. podania imienia osoby, na której urządzeniu mobilnym Aplikacja Dziecka zostanie zainstalowana, oraz wskazania wieku dziecka/roku urodzenia dziecka.
 6. Po zainstalowaniu Aplikacji Dziecka na Urządzeniu Dziecka należy wprowadzić login i hasło Użytkownika celem powiązania danego urządzenia z Kontem Użytkownika. Jeśli Użytkownik utworzy więcej niż jeden Profil Dziecka, po zainstalowaniu Aplikacji Dziecka na Urządzeniu Dziecka, Użytkownik musi wskazać z którym Profilem Dziecka dane urządzenie ma być powiązane.

§4 Warunki korzystania z Usługi

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi w ramach Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta po pomyślnej rejestracji w Produkcie.
 3. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych (dostawcą Internetu) ani usług telekomunikacyjnych, które świadczone są przez dostawców usług telekomunikacyjnych.
 4. Usługodawca ma prawo do modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usługi, na warunkach i zakresie wynikającym z posiadanych przez Usługodawcę uprawnień, bez uszczerbku dla jakości Usługi i bez wpływu na uprawnienia i obowiązki stron.

§5 Zakres Usługi

 1. W ramach umowy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika odpłatną Usługę na warunkach określonych w Regulaminie: udostępnienie Aplikacji SafeKiddo za pośrednictwem Internetu oraz zapewnienie przestrzeni serwera do przechowywania danych przetwarzanych przez Aplikację SafeKiddo i Stronę Internetową.
 2. Zakres Usługi świadczonej przez Usługodawcę obejmuje umożliwienie Użytkownikowi nadzoru (w szczególności, ale nie wyłącznie) nad następującymi czynnościami na Urządzeniu Dziecka: przeglądanymi treściami internetowymi, uruchomionymi aplikacjami mobilnymi, czasem dostępu do sieci Internet poprzez Urządzenie Dziecka, lokalizacją Urządzenia Dziecka, a także umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości SOS z Urządzenia Dziecka, wyświetlanie raportów dotyczących korzystania z Urządzenia Dziecka.
 3. Użytkownik może z góry określić wybrane strony internetowe lub kategorie witryn i aplikacje, które mogą być przeglądane lub uruchamiane na danym Urządzeniu Dziecka lub których przeglądanie lub uruchamianie na danym Urządzeniu Dziecka może być niemożliwe lub zezwalać na dostęp do poszczególnych stron internetowych lub korzystanie z indywidualnych aplikacji mobilnych po uzyskaniu prośby o dostęp do takiej strony internetowej lub aplikacji mobilnej z Urządzenia Dziecka.
 4. Użytkownik może otrzymywać następujące powiadomienia i informacje na podany adres e-mail: 
  1. informacje o zarejestrowaniu Konta Użytkownika w Produkcie, 
  2. powiadomienia o żądaniach z Aplikacji Dziecka,
  3. powiadomienia o stanie Aplikacji SafeKiddo,
  4. informacje o nowych usługach, funkcjach i promocjach w Usłudze i Aplikacji SafeKiddo, 
  5. informacje o stanie subskrypcji i zbliżających się odnowieniach, 
  6. inne, w oparciu o funkcje Usługi, Produktu i Aplikacji SafeKiddo.
 5. Szczegółowy opis Produktu i wskazówki dotyczące konfiguracji Usługi znajdują się na www.safekiddo.com lub na innych powiązanych stronach internetowych.

§6 Ograniczenia i modyfikacje technologii

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługa działała. Jednak pewne trudności techniczne lub konserwacja mogą od czasu do czasu skutkować tymczasowymi przerwami.
  2. W przypadku przerwy technicznej trwającej dłużej niż 24 godziny, okres abonamentu zostanie odpowiednio przedłużony.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu siły wyższej.

§7 Zasady korzystania z Produktu

 1. Użytkownik zobowiązany jest:
   1. korzystać z Produktu w sposób niezakłócający jego działania;
   2. przekazywać prawdziwe, aktualne i dokładne informacje, które nie wprowadzają w błąd ani nie naruszają praw osób trzecich;
   3. aktualizować informacje podane w formularzu rejestracyjnym; 
   4. zachować hasło i login w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim; 
   5. podawać tylko treść zgodną z prawem;
   6. nie podejmować działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Produkcie, nie podejmować prób nieuprawnionego dostępu do Produktu oraz nie podejmować innych działań mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Produktu;
   7. korzystać z Produktu zgodnie z przeznaczeniem, to jest do kontrolowania dostępu do Internetu Dziecka, z pełnym poszanowaniem prawa do prywatności i tajemnicy telekomunikacyjnej Dziecka;
   8. terminowo opłacić Usługę; 
   9. przestrzegać przepisów prawa.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności któregokolwiek z postanowień opisanych w ust. 1 powyżej, Usługodawca może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika bądź ograniczyć możliwość korzystania z Produktu. Usługodawca może niezwłocznie zablokować możliwość korzystania z Produktu w szczególności w następujących przypadkach:
 1. jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub opieki nad Dzieckiem lub została ona ograniczona, 
 2. jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik zainstalował Aplikację Dziecka na urządzeniu osoby nie będącej pod jego władzą rodzicielską lub opieką i która nie wyraziła zgody na instalację.
 1. Usunięcie lub zablokowanie Konta Użytkownika w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi, do czego Usługodawca jest uprawniony.
 2. W przypadku powierzenia przez Użytkownika Urządzenia Dziecka osobie pozostającej pod jego opieką rodzicielską lub opieką, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia przez tę osobę oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad sposobem korzystania z urządzenia przez tę osobę, polegający w szczególności na zadbaniu o to, aby osoba nie powierzała urządzenia innym osobom niż Użytkownik ani nie używała go do działań niezgodnych z prawem. Użytkownik nie może udostępniać Urządzenia Rodzica ani powierzać go żadnej innej osobie.
 3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do przekazania Usługodawcy danych wygenerowanych w trakcie świadczenia Usług do przetwarzania, w tym wykazu stron przeglądanych na Urządzeniu Dziecka oraz dat i godzin dostępu do takich witryn lub aplikacji. Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne zgody osób, których dane osobowe i inne dane Użytkownik przekazuje do przetwarzania oraz że działania te nie naruszają przepisów prawa ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik ma obowiązek zwolnić Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności na jego pierwsze żądanie w przypadku powstania roszczeń osób trzecich w powyższym zakresie oraz zwrotu wszelkich związanych z tym kosztów.
 4. Użytkownik oświadcza i ma obowiązek zapewnić, że tylko Użytkownik będzie miał dostęp do danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, przekazanych Użytkownikowi w ramach Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w ramach władzy rodzicielskiej lub opieki nad osobą niepełnoletnią, tj. sprawowania nad nią pieczy z poszanowaniem jej godności i praw oraz bez czynności naruszających prawa osoby trzeciej w jakikolwiek sposób, tj. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie jako szczególny sposób wykonywania prawnej władzy rodzicielskiej lub opieki lub za zgodą pełnoletniego Dziecka.
 6. Usługa jest udostępniana pod warunkiem korzystania z niej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 7. Korzystanie z Usługi w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Jeżeli Usługodawca ma podstawy do podejrzeń takiego zachowania, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym odpowiednie organy ścigania i zaprzestanie świadczenia Usług.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności podanych przez Użytkownika danych Usługodawca ma prawo ograniczyć możliwość korzystania z Produktu przez Użytkownika do czasu weryfikacji danych.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdym przypadku ujawnienia loginu lub hasła osobie trzeciej oraz o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§8 Opłaty i koszty

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, korzystanie z Produktu i Usługi jest bezpłatne przez pierwsze 14 dni od rejestracji Konta Użytkownika. Po 14 dniach Użytkownik otrzymuje bonus w postaci dodatkowych bezpłatnych 7 dni, co jest przypomnieniem dla Użytkownika o konieczności dodania prawidłowego sposobu płatności. Aby móc korzystać z Produktu i Usługi po upływie powyższego terminu, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej.
 2. Wybór odpowiedniej metody płatności dokonuje się poprzez wpisanie danych karty kredytowej Użytkownika na Koncie Użytkownika przez Stronę Internetową lub poprzez wybór usługi abonamentowej w ramach Aplikacji Rodzica, w tym App Store, Google Play i HUAWEI IAP – w zależności od platformy, za pośrednictwem której Użytkownik zdecyduje zapłacić za abonament. W przypadku gdy Użytkownik wybierze metodę płatności przed upływem okresu, w którym korzystanie z Produktu i Usługi jest bezpłatne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Użytkownik traci prawo do bezpłatnego korzystania z Produktu i Usługi, a od tego momentu korzystanie z Produktu i Usługi odbywa się na podstawie abonamentu.
 3. Formy płatności wybranej do opłacenia usługi nie można zmienić w ramach jednego Konta Użytkownika.
 4. Abonament na korzystanie z Produktu będzie dostępny w trzech planach: 
 5. Pakiet „Dziecko” – pozwala na stworzenie nieograniczonej liczby Profili Dziecka, przy czym maksymalnie dwa Urządzenia Dziecka można powiązać z Kontem Użytkownika, 
 6. Pakiet „Rodzina” – pozwala na stworzenie nieograniczonej liczby Profili Dziecka, a do Konta Użytkownika można przypisać maksymalnie pięć Urządzeń Dziecka,
 7. Pakiet „Rodzina +” – pozwala na stworzenie nieograniczonej liczby Profili Dziecka, a do Konta Użytkownika można przypisać maksymalnie piętnaście Urządzeń Dziecka.
 1. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za wybrany okres. Okres abonamentowy rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę i kończy się w ostatnim dniu okresu abonamentowego. Po zakończeniu tego okresu opłata za kolejny okres będzie pobierana automatycznie z góry, chyba że Użytkownik wyłączył automatyczną płatność.
 2. Bieżące koszty poszczególnych planów są wskazane w aplikacji internetowej, App Store, Google Play i HUAWEI IAP.
 3. Użytkownik może pobrać fakturę za dany okres rozliczeniowy z konta użytkownika w serwisie my.safekiddo.com.
 4. Korzystanie z Produktu może wiązać się z dodatkowymi opłatami, np. koszty transferu danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty naliczane Użytkownikowi przez operatorów sieci komórkowych i dostawców usług internetowych.

§9 Czas trwania umowy i wypowiedzenie Usługi

 1. W momencie instalacji Aplikacji SafeKiddo na Urządzeniu Rodzica, Użytkownik nabywa licencję na korzystanie z Aplikacji SafeKiddo zgodnie z jej przeznaczeniem, na warunkach określonych w Regulaminie. Z tym momentem zostaje zawarta również umowa o świadczenie Usługi w ramach Produktu na okres wskazany w § 8.1 Regulaminu. W przypadku opłacenia abonamentu umowa o świadczenie Usługi w ramach Produktu zostaje zawarta na czas trwania abonamentu. Umowa o świadczenie Usługi w ramach Produktu może być wielokrotnie przedłużana na kolejne okresy abonamentowe.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w ramach Produktu w każdym czasie, w szczególności w terminie 21 dni od zarejestrowania Konta Użytkownika.
 3. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien usunąć swoje Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem usług App Store, Google Play lub Huawei IAP (jeżeli Użytkownik zapłacił za Usługę za pośrednictwem App Store Google Play lub Huawei IAP). W celu usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej, Użytkownik powinien wejść na stronę https://my.safekiddo.com/user i usunąć swoje konto.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika: (a) ze skutkiem natychmiastowym – jeżeli nie upłynęło 21 dni od zarejestrowania Konta Użytkownika, a Użytkownik nie opłacił abonamentu i usunął Konto Użytkownika (w tym przypadku umowa zostaje rozwiązana z moment usunięcia Konta Użytkownika), (b) niezwłocznie – po upływie okresu abonamentowego, jeżeli Użytkownik nie opłacił abonamentu i usunął Konto Użytkownika (w tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika ), (c) niezwłocznie – jeżeli Użytkownik usunął Konto Użytkownika w okresie abonamentowym.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym w przypadku usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę w każdej sytuacji opisanej w § 7.2 Regulaminu lub w punkcie 7 poniżej.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy w okresie abonamentowym przez Użytkownika (zgodnie z ust. 4 powyżej) lub przez Usługodawcę (zgodnie z ust. 5 powyżej) Usługodawca nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres dostępu do Produktu opłaconego z góry.
 7. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie opłacił abonamentu przez co najmniej 3 kolejne miesiące.
 8. W momencie usunięcia Konta Użytkownika wszystkie dane zapisane w Koncie Użytkownika zostaną usunięte.
 9. Użytkownik może zawiesić korzystanie z Usługi nie opłacając abonamentu za kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Usługa nie jest świadczona, ale Użytkownik ma dostęp do Konta Użytkownika (tylko zakładka „Ustawienia” i „Subskrypcja”). W takim przypadku Użytkownik nie ma dostępu do danych dotyczących Urządzenia Dziecka. Wszystkie dane są przechowywane na Koncie Użytkownika do momentu ich usunięcia zgodnie z punktem 7 powyżej. W tym momencie Użytkownik może uiścić opłatę abonamentową i ponownie skorzystać z Usługi.

§10 Prawa własności intelektualnej, licencja na korzystanie z Aplikacji mobilnej

 1. Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej w czasie do czasu trwania umowy o świadczenie Usługi, licencji na instalację i używanie kopii Aplikacji SafeKiddo wraz z Produktem do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Licencja na korzystanie z Aplikacji SafeKiddo wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.
 2. Użytkownik może czasowo skopiować Aplikację SafeKiddo wyłącznie na własny użytek w celu zapisania jej na Urządzeniu Dziecka lub Urządzenia Rodzica, instalacji, uruchomienia, używania lub przechowywania i przeglądania Aplikacji SafeKiddo na Urządzeniu Dziecka lub Urządzeniu Rodzica.
 3. Usługodawca nie wyraża zgody na:
 4. wprowadzanie do obrotu Aplikacji SafeKiddo przez Użytkownika, udostępnianie, dystrybucję, wypożyczanie, wynajmowanie, dzierżawę lub przenoszenie jakichkolwiek praw do Aplikacji SafeKiddo na osoby trzecie;
 5. używanie technik inżynierii odwrotnej (reverse engineering techniques), dekompilatorów, dezasemblacji lub próby uzyskania kodu źródłowego Aplikacji SafeKiddo;
 6. modyfikowanie, przerabianie lub tworzenie jakichkolwiek utworów zależnych w oparciu o Aplikację SafeKiddo;
 7. korzystania z Aplikacji SafeKiddo lub ich części w innym programie komputerowym;
 8. usuwanie lub modyfikowanie jakichkolwiek oznaczeń Aplikacji SafeKiddo.

§11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Produktu spowodowane siłą wyższą. Zdarzenie siły wyższej to każde zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca poinformuje Użytkownika o jej przyczynach drogą e-mailową, o ile pozwalają na to możliwości techniczne.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby prowadzone lub zlecone prace konserwacyjne Produktu, były wykonywane w sposób minimalizujący niedogodności w korzystaniu z Produktu przez Użytkownika.
 3. Jeżeli Usługodawca musi przeprowadzić lub zlecić konserwację techniczną Produktu lub wykonać inne prace związane z Produktem, powodujące utrudnienia w korzystaniu z Produktu przez Użytkownika, tj. czasowo uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do Produktu, Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkownika, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, w formie informacji zamieszczanej okresowo na Stronie Internetowej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych ze strony urządzeń należących do Użytkownika, a także sprzętu, systemów informatycznych oraz sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci komórkowych i dostawców usług internetowych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, tj. niezgodne z Regulaminem lub nielegalne korzystanie z Produktu przez Użytkownika, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez Użytkownika.
 6. Użytkownik zwolni Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich dóbr osobistych przez Użytkownika korzystającego z Produktu lub z naruszeniem praw własności intelektualnej związanych z treściami i oprogramowaniem, które nie są udostępniane przez Usługodawca.

§12 Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Użytkownik powinien poinformować osobę, na której urządzeniu mobilnym zainstalowana jest Aplikacja Dziecka, o przeprowadzeniu takiej instalacji oraz opisać funkcjonalności Aplikacji. W szczególności Użytkownik powinien poinformować taką osobę, że uzyska informacje o tym, jakie strony przegląda i jakie aplikacje działają na jego urządzeniu. W przypadku zainstalowania Aplikacji Dziecka na urządzeniu należącym do osoby pełnoletniej, Użytkownik powinien uzyskać zgodę tej osoby.
 2. Podanie danych osobowych Użytkownika, o których mowa w § 3.1 Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usługi.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj. SafeKiddo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-777), Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, Polska. Pełne informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 4. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez Produkt znajdują się w Polityce plików cookies.

§13 Reklamacje i kontakt z Usługodawcą

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sytuacjach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku nieprawidłowości w działaniu Produktu lub niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub na jego adres korespondencyjny wskazany w § 1 pkt 12 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, pod którym Użytkownik korzysta z Produktu, szczegółowy opis problemu oraz adres pocztowy Użytkownika (jeżeli reklamacja składana jest pocztą ).
 4. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje są niewystarczające lub wymagają danych uzupełniających lub bardziej szczegółowych, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację Użytkownika o te dane, a za moment wniesienia reklamacji przyjmuje się datę uzyskania przez Usługodawcę uzupełniających i/lub bardziej szczegółowych danych, umożliwiające rozpatrzenie reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o jej wyniku.
 6. 6. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 12 Regulaminu.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników na stronie internetowej www.safekiddo.com/privacy-policy/ a także za pośrednictwem Aplikacji SafeKiddo.
 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu są sprzeczne z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego, zamiast postanowień Regulaminu obowiązują takie przepisy, a wszystkie inne postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej www.safekiddo.com/privacy-policy/. W przypadku Użytkownika, który opłacił abonament przed publikacją zmian Regulaminu, zmiany obowiązują od dnia następującego po zakończeniu bieżącego abonamentu, chyba że Użytkownik wypowie umowę.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność nie wpłynie w żaden sposób ani nie spowoduje nieważności lub niewykonalności pozostałych postanowień Warunków i ich stosowania postanowienie podlega wykonaniu w zakresie dozwolonym przez prawo.