Polityka prywatności serwisu SafeKiddo

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu „SafeKiddo” (dalej „Regulamin”). Wszelkie terminy pisane w niniejszej Polityce prywatności wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługi w ramach Serwisu są świadczone przez SafeKiddo Ltd., 590 Kingston Road, SW20 8DN London, United Kingdom (dalej „Administrator”). Administrator informuje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz osoby małoletniej pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką Użytkownika, korzystającej z Urządzenia Dziecka (dalej „Dziecko”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Dziecka jest Administrator.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest konieczność przetwarzania danych do realizacji umowy świadczenia Usług w ramach Serwisu, której stroną jest Użytkownik oraz niezbędność przetwarzania dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 4. W związku ze świadczeniem Usług, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) Dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer NIP, imiona dzieci, numer telefonu, numer seryjny urządzenia mobilnego, dane dotyczące płatności (np. nr konta bankowego, nr karty kredytowej, nr konta PayPal),
b) Dane Dziecka: imię, numer telefonu, numer seryjny urządzenia mobilnego, informacje o tym, jakie strony internetowe Dziecko przegląda za pomocą Urządzenia Dziecka, z jaką częstotliwością i w jakim czasie, informacje o tym, z jakich aplikacji mobilnych Dziecko korzysta za pomocą Urządzenia Dziecka, z jaką częstotliwością i w jakim czasie,

 1. Na zasadach określonych poniżej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Dzieci w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu, opisanych w § 5 Regulaminu, a także do celów rozliczeniowych, wystawienia faktury, do celów statystycznych i marketingowych.
 2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do przekazywania Administratorowi do przetwarzania na potrzeby realizacji Usług danych Dziecka, o których mowa w pkt 4 lit. b powyżej, w tym posiada stosowne zgody osób, których dane osobowe oraz inne dotyczące ich informacje przekazuje do przetwarzania oraz że powyższe działania nie naruszają żadnych przepisów prawa oraz nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkownika i Dziecka mogą zostać powierzone do przetwarzania przez wyspecjalizowany podmiot trzeci, w tym Amazon Web Services, Inc. Dane osobowe nie będą wysyłane do państwa trzeciego niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych (oraz danych Dziecka) oraz ich modyfikacji (uzupełnienia). Zmiany/uzupełnienia niektórych danych osobowych Użytkownik może dokonać po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług w ramach Serwisu.
 6. Użytkownik (w procesie rejestracji w Serwisie) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora lub partnerów handlowych Administratora drogą elektroniczną ofert handlowych lub materiałów reklamowych związanych z produktami/usługami oferowanymi przez te podmioty (w tym newsletterów). Aby otrzymywać informacje handlowe od partnerów Administratora, Użytkownik musi także wyrazić oddzielną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

Dostawcy usług

 1. Od czasu do czasu Usługodawca może udostępniać informacje o Tobie pewnym zaufanym partnerom biznesowym i zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im wykonywania funkcji i przetwarzania danych użytkowników w naszym imieniu. Takie przetwarzanie danych użytkownika przez strony trzecie jest za każdym razem przedmiotem zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i właściwym prawem.
 2. Usługodawca przetwarza informacje o swoich użytkownikach na serwerach zlokalizowanych w kilku krajach. Wobec tego Usługodawca może udostępniać informacje o Tobie innym partnerom biznesowym w celu wykonywania przez nich wszelkich czynności określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Usługodawca może również zlecić podwykonanie przetwarzania danych lub udostępnić informacje o Tobie stronom trzecim z siedzibą w państwach innych niż kraj Twojego zamieszkania. Informacje zebrane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą być np. przekazywane oraz przetwarzane przez inne strony trzecie określone powyżej, z siedzibą w państwie spoza EOG i Szwajcarii, gdzie możesz mieć mniej praw związanych z informacją o Tobie. Jednak Usługodawca będzie przetwarzać informacje o Tobie w każdym kraju tylko tak, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności. Wyraźnie zgadzasz się, żebyśmy korzystali z informacji o Tobie w sposób określony w tym Punkcie. Informacje te będą udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia funkcjonalności Usługi dla Użytkownika.
 3. Usługodawca może wyświetlać reklamy osób trzecich i inne treści powiązane ze stronami osób trzecich. Nie możemy kontrolować stosowania, jak i treści polityki prywatności osób trzecich ani ponosić za nie odpowiedzialności. Przeczytaj ich polityki prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane.
 4. W oparciu o zgodę uzyskaną od Użytkownika, Usługodawca może przekazywać minimalną ilość informacji o Użytkowniku podmiotom trzecim w celu dostarczenia Użytkownikowi ofert podmiotów trzecich, które będą związane z tematyką parentingową.
 5. Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w celu realizacji przez te podmioty ich własnych działań marketingowych.

Gwarancja bezpieczeństwa

 1. Administrator wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych dotyczących sposobu płatności), jakie są obecnie dostępne. Stosowanym przez Administratora protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
 2. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. w chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze Użytkownika a serwerem Serwisu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany:

a) w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony,
b) w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

 1. W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydawane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (dalej „CA”). Certyfikat Strony (Serwisu) został wydany przez GeoTrust.
 2. Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, można mieć pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje – tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu. Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych informacji, jest organizacja przechowywania danych osobowych i danych o kredytowych sposobie płatności, w tym danych o karcie kredytowej. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z Internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.
 3. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze Strony. w tym celu należy kliknąć w link „Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.